O triede

Chobotničky

Naše deti sú vo veku od 3 do 5 rokov. Všetci sme veľkými kamarátmi! Mladší sa radi učia od starších a starší zas s radosťou a dobrým pocitom pomáhajú mladším, či menej skúseným kamarátom. K deťom pristupujeme empaticky, s pochopením, pokojne a priateľsky. Všetci sme si rovní - starší, mladší, učiteľka, či dieťa.

Viac o triede

Krok za krokom sa učíme samostatnosti, upevňujeme si návyky hygieny, správneho stravovania, zdokonaľujeme si prezliekanie a prezúvanie. Neustále pracujeme na precvičovaní našej pamäte (básničkami a pesnička), motoriky hrubej (prostredníctvom ranných rozcvičiek , rannej elipsy a tanca, či aktivitami počas pobytu vonku) aj jemnej motoriky (vypracovávaním pracovných listov, výtvarnými činnosťami, či hrami zameranými na jemnú motoriku).

Deti vedieme k bohatému rečovému prejavu, k vzájomnému rešpektu a pozitívnemu prístupu k pravidlám pondelkovou komunitkou, ktorou začíname každý nový týždeň - spoločný rozhovor v kruhu na koberci o aktuálnej téme, ktorá nás bude sprevádzať nasledujúcim týždňom, či o našich zážitkoch z posledných dní. Spolu si čítame rozprávky - hlavne pred spaním, spolu si spievame, spolu zaspávame, spolu sa budíme. Vďaka tomu, že robíme veľa vecí spoločne, sa učíme byť trpezliví a tolerantní.

Hráme na hudobné nástroje ako gitara, ukulele, klavír ktoré sú využívané jednak ako sprievodné nástroje k piesňam, ktoré sa učíme, ale aj ako prostriedok na upokojenie, oddych - a to hlavne pred spánkom.

Učíme sa rešpektu nie len k sebe samému, k iným ľuďom, ale aj k zvieratkám, a živej a neživej prírode.